Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych czas realizacji może być wydłużony -
w przypadku marki Paula, Stivali do około 30 dni roboczych.

Kategorie

Filtrowanie produktów

Cena

Wyprzedaże

Wszystkie wyprzedaże

Najczęściej kupowane

Polityka prywatności serwisu skora24.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administrator Serwisu w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony danych osobowych Użytkowników. Celem Administratora Serwisu jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników. Zasady przetwarzana danych osobowych w ramach Serwisu opisano poniżej.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Polityce Prywatności oznaczają:

1. Sprzedawca, Administrator Serwisu, Administrator lub Administrator danych – Karex Business Group Sp. z o.o., ul. Ligocka 103/7, 40-568 Katowice, NIP: 6342965991, wpisana do rejestru pod numerem KRS: 0000798841.

2. Użytkownik lub Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Serwisu, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów.

5. Regulamin – Regulamin Serwisu.

6. Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, podłączona do sieci Internet, stworzona przez Administratora, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z przygotowanych mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Administratora lub jego partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. Serwis może być nazywany także określeniami równoważnymi takimi jak Serwis internetowy, Portal, Portal Internetowy, dostępny pod adresem https://skora24.pl/. W ramach Serwisu dostępny jest również Sklep, którego działalność obejmuje również niniejsza Polityka Prywatności.

7. Sklep – sklep internetowy dostępny w ramach Serwisu pod adresem https://skora24.pl/ oraz na odpowiednich jego podstronach, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.

8. Usługi elektroniczne - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora lub przez inne podmioty, na podstawie odpowiednich umów.

9. Usługi informacyjne – treści udostępnianie na żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL), dotyczące każdej z podstron Serwisu. Przedmiotem usług informacyjnych są informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności informacje i relacje dotyczące aktualnych wydarzeń, materiały autorskie pochodzące z Serwisu oraz materiały prasowe. Materiały uzyskane przez Użytkownika, w szczególności artykuły prasowe oraz utwory graficzne, jeśli stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Administratora lub osób trzecich, to podlegają ochronie na podstawie m.in. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych, zostaje zawarta w chwili wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu internetowego, wybranej przez niego stron www, zawierającej treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takiej stron Serwisu. Umowa ulega rozwiązaniu w chwili wyjścia przez Użytkownika ze stron Serwisu. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług świadczonych przez Administratora podlega postanowieniom treści Regulaminu Serwisu.

10. Usługi komunikacyjne – świadczenia służące umożliwieniu komunikacji między Użytkownikami, poprzez zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania i wysyłania informacji.

11. Cookies - informacje zapisywane przez serwer Serwisu, na urządzeniu (komputerze) Użytkownika, które mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu się urządzenia (komputera) z Serwisem.

12. Newsletter – Usługa elektroniczna, świadczona przez Administratora Serwisu, która dotyczy przesyłania informacji, w szczególności o akcjach marketingowych i promocjach, konkursach, programach lojalnościowych, wydarzeniach i nowościach, dotyczących produktów lub usług dostępnych w Serwisie, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

13. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować umowę.

14. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

15. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21), dalej jako Ustawa.

17. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19), dalej jako Kodeks cywilny.

18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03), dalej jako UŚUDE.

19. RODO lub Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tekst rozporządzenia można znaleźć za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator Danych Osobowych.
Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Karex Business Group Sp. z o.o., ul. Ligocka 103/7, 40-568 Katowice, NIP: 6342965991, wpisana do rejestru pod numerem KRS: 0000798841.

2. Rodzaje przetwarzanych Danych Osobowych:

a) Na stronach Serwisu zawarty został formularz kontaktowy, przez który Administrator Serwisu gromadzi dane osobowe w zakresie kategorii ujętych w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko, telefon, e-mail i inne dane, jeśli zostaną dobrowolnie podane w treści przesyłanego komunikatu przez Użytkownika;

b) Wskazane dane osobowe Użytkownik przekazuje poprzez formularze zawarte w Serwisie. Informacja o przetwarzaniu tych danych osobowych, w tym również o celach przetwarzania i przysługujących prawach, zawarta jest poniżej w niniejszym dokumencie i przy wypełnianiu formularza Użytkownikowi zostaje zaprezentowany link do treści niniejszej Polityki Prywatności;

c) W przypadku zawarcia umowy sprzedaży między Administratorem a Użytkownikiem, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zawarcia i wykonania umowy, w następującym zakresie:

- osoby fizyczne:
• imienia i nazwiska oraz nazwy firmy,
• adresu (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
• adresu e-mail,
• NIP firmy,
• Informacja o akceptacji Regulaminu i innych zgodach,

- firmy:
• imienia i nazwiska oraz nazwy firmy,
• adresu (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
• adresu e-mail,
• NIP firmy,
• Informacja o akceptacji Regulaminu i innych zgodach;

d) uzupełniając dane zawarte w formularzu Facebook Lead Ads Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu dane osobowe, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

e) uzupełniając dane zawartych w formularzach aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora w ramach portalu społecznościowego Facebook kampanii reklamowych/konkursów Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu dane osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer buta.

3. Podstawa prawna przetwarzania:

a) Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych w ramach formularza kontaktowego jest wyrażona przez Użytkownika zgoda, a ponadto podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy, a więc art. 6 ust. 1 a) lub b) Rozporządzenia;

b) Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonania umowy z Użytkownikiem jest konieczność przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, a więc art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia. Konieczność wykonania umowy obejmuje działania takie, jak kontakt telefoniczny czy mailowy, wystawienie faktury, przyjęcie płatności, ponadto spełnienie innych obowiązków np. rozpoznanie reklamacji, jeśli wynikają one z przepisów prawa, wówczas podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO lub w przypadku działań o charakterze statystycznym archiwalnym, dowodowym lub związanym z dochodzeniem roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora;

c) Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych w ramach plików cookies jest art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia, czyli wyrażona przez Użytkownika zgoda;

d) Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli realizacja uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu towarów i usług oferowanych, jak również w celach statystycznych i monitorowania aktywności odwiedzin Użytkowników, w tym do badania prawidłowego funkcjonowania wszystkich funkcji użytych w Serwisie w celu ich ciągłego ulepszania oraz prowadzenie strony internetowej. e. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych w celu wysyłania Newslettera do Użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli wyrażona przez Użytkownika zgoda.

4. Prawa Użytkowników.
Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a) Prawo do wniesienia sprzeciwu. Każdy Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Można skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Serwisu (Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia). Jeśli dane osobowe są wykorzystywane do celów marketingu, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, Użytkownik wniesie sprzeciw, Administrator Serwisu nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych w tym celu;

b) Prawo dostępu do danych osobowych. Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia od Administratora Serwisu, że przetwarza dane osobowe, ma również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia;

c) Prawo do sprostowania danych. Użytkownik ma prawo zażądać, aby Administrator Serwisu niezwłocznie sprostował dane osobowe, które są nieprawidłowe oraz zażądać, aby uzupełnił niekompletne dane osobowe;

d) Prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Użytkownik ma prawo żądać, niezwłocznego usunięcia danych osobowych, pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:

• dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,

• Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych osobowych, a Administrator Serwisu nie ma uzasadnionych prawnie nadrzędnych podstaw ich przetwarzania,

• dane osobowe były przetwarzane przez Administratora Serwisu niezgodnie z prawem; Administrator Serwisu musi usunąć dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego obowiązku. Administrator Serwisu może odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art. 17 ust.3 Rozporządzenia;

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądać, aby Administrator Serwisu ograniczył przetwarzanie danych osobowych. Jeśli Użytkownik skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może je przetwarzać wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 Rozporządzania;

f) Prawo do przeniesienia danych. Użytkownik ma prawo, aby otrzymać od Administratora Serwisu dane osobowe lub upoważnić do przesłania danych innemu administratorowi - w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe;

g) Jeśli Użytkownik chce skorzystać z praw, które opisano powyżej lub uzyskać więcej informacji – może się skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

• mailowo na adres: sklep@skora24.pl,

• pisemnie na adres: Karex Business Group Sp. z o.o., ul. Ligocka 103/7, 40-568 Katowice;

h) Jeśli Użytkownik zdecyduje się skorzystać z powyższych praw, Administrator Serwisu udzieli odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania;

i) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje wówczas prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Administrator Serwisu zapewnia, że będzie dokładać staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom, w tym danym osobowym, tak, aby uczynić korzystanie z Serwisu bezpiecznym dla Użytkowników. Administrator Serwisu zwraca uwagę, że każdy Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy informacji związanych z dostępem do Serwisu (w szczególności odpowiednich haseł), a jakiekolwiek upublicznianie danych osobowych w sieci Internet odbywa się na jego wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie jego danych osobowych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.

8. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp. Kontrahenci zostali przez Administratora odpowiednio wybrani i zobowiązani, na mocy odpowiednich umów, do wykorzystywania powierzonych danych wyłącznie w wskazanym przez niego celu i według jego wskazówek. 9. Dane osobowe będą przetwarzana na terenie Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów, jeśli podmioty, z którymi współpracuje Administrator, są usytuowane lub dokonują przetwarzania danych osobowych poza terenem Unii Europejskiej. Podmioty, z którymi współpracuje Administrator to:

a. Portale społecznościowe Facebook, Instagram, YouTube i inne,

b. Google i inne;

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poza terenem Unii Europejskiej przez wskazane powyżej podmioty.

10. W przypadku przekierowania z Serwisu na administrowany przez inny podmiot portal, przekierowanie takie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, co oznacza że Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie do tych podmiotów i podawanie danych osobowych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. W szczególności, w razie korzystania z opcji logowania za pośrednictwem serwisu społecznościowego, prowadzącego do bezpośredniego zalogowania się na stronie internetowej Serwisu, następuje ono na wyłączne ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma zastosowania Regulamin, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności opracowanymi przez ten podmiot.

11. Może się zdarzyć sytuacja, kiedy Administrator będzie zmuszony do przekazania danych osobowych, bo wymagają tego przepisy prawa, wówczas udostępni dane:

a) organom Państwowym (np. urzędom), działającym na podstawie i w ramach obowiązujących przepisów prawa,

b) bankom, bo potrzebne jest to do dokonania transakcji finansowych,

c) operatorom pocztowym i firmom transportowym lub kurierskim, którzy dostarczają zakupione u nas towary;

12. Użytkownik powinien wiedzieć, że korzystanie z funkcji dostępnych w portalach społecznościowych, wiąże się z przekazaniem danych Użytkownika do zewnętrznych odbiorców – właścicieli portali społecznościowych, o których szczegółowo mowa w poniższych punktach.

13. Administrator korzysta też z narzędzi analitycznych, szczegółowo opisanych w poniżej i wiąże się to z zainstalowaniem specjalnego kodu śledzącego, który wykorzystuje pliki Cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dotyczące usługi Google Analytics. Informacje na temat korzystania z Serwisu generowane przez plik cookie są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane, jednakże Google Analytics został rozszerzony w Serwisie o kod „gat._anonymizelp();” w celu zapewnienia anonimowego rejestrowania adresów IP (maskowanie IP). Wiedz, że tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google LLC w USA i dopiero tam skracany, natomiast standardowo poprzez anonimizację adresu IP w Serwisie Twój adres IP jest na terytorium UE oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego skracany przez Google LLC.

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

IV. USŁUGA NEWSLETTERA

1. Użytkownik może zapisać się na Newsletter.

2. Przed dokonaniem zapisu na usługę Newslettera, Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne i dobrowolne (po zapisaniu się na subskrypcję Newslettera).

4. Użytkownik może zapisać się na usługę wybranego przez siebie Newslettera, poprzez podanie swojego adresu e-mail i wyrażenie zgody, o której mowa poniżej.

5. Administrator Serwisu, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, ma prawo do wysyłania za pośrednictwem Newslettera lub za pośrednictwem inaczej zatytułowanej informacji e-mail informacji handlowych w rozumieniu UŚUDE, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Kliknięcie komunikatu i wpisanie swoich danych kontaktowych w formularzu na stronie Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych w ramach usługi Newslettera.

6. Przesyłane informacje handlowe zawarte w Newsletterze dotyczyć będą jedynie Administratora Serwisu oraz podmiotów z nim współpracujących. Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail.

7. W każdym czasie, Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera lub wysyłania za pośrednictwem e-mail inaczej zatytułowanej informacji handlowej. Subskrypcję można anulować korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się w treści każdego z przesłanych Newsletterów lub za pośrednictwem przesłania informacji e – mail na adres sklep@skora24.pl. Usunięcie konta Użytkownika z bazy adresowej następuje w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przez Administratora Serwisu zgłoszenia i może zostać zasygnalizowane komunikatem potwierdzającym operację.

V. PLIKI COOKIES

1. Serwis nie gromadzi automatycznie żadnych danych pochodzących od Użytkownika z wyłączeniem plików Cookies, danych statystycznych, informacji podanych przez samego Użytkownika oraz plików związanych z wtyczkami do portali społecznościowych.

2. Administrator zbiera informacje poprzez ciasteczka (tzw. Cookies) oraz pliki systemowe (tzw. Logi), które podczas pobytu Użytkownika na stronie zbierane są automatycznie przez system poprzez przeglądarkę internetową. Dane zawarte w tych plikach to adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, region, dla którego przeglądane są strony, historia przeglądanych treści Serwisu. Wszystkie te dane zbierane są automatycznie przez system i nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika. Administrator Serwisu nie dysponuje środkami, które pozwalałyby na ustalenie tożsamości Użytkownika na podstawie tych danych, jednak biorąc pod uwagę, że adres IP pozwala na identyfikację osób fizycznych, przy użyciu dodatkowych środków, poniżej informacja o przetwarzaniu przez Administratora danych zapisywanych w plikach systemowych oraz plikach cookies:

• przetwarzanie danych osobowych w ramach plików systemowych oraz cookies dotyczy adresu IP (numeru interfejsu sieciowego), który gromadzony jest w logach systemowych serwera i plików cookies,

• w każdej chwili Użytkownik może odmówić zgody na zbieranie na swoim komputerze plików Cookies poprzez wyłączenie przyjmowania tych plików. Wówczas pliki te będą automatycznie odrzucane, jednak Administrator Serwisu nie będzie mógł wówczas zaprezentować Użytkownikowi treści dostosowanych do regionu, z którego odwiedza Serwis oraz udostępnić pełnej funkcjonalności Serwisu, jak również ulepszać stosowanych rozwiązań,

• dane zawarte w plikach cookies oraz w plikach systemowych przetwarzane są w celu dostosowania treści serwisu do możliwych potrzeb lub zainteresowań (profilowania) Użytkownika. Możliwe potrzeby oraz zainteresowania Administrator przewiduje na podstawie zawartych w plikach cookies i logach informacji o regionie, z którego się łączy oraz historii przeglądanych treści w ramach Serwisu;

3. Za pomocą technologii plików cookies stosowanej w Serwisie możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkownika poprzez analizę częstotliwości odwiedzin Serwisu i preferencji co do oglądanych produktów. Analiza zachowań Użytkownika ma na celu lepsze zrozumienie zwyczajów i poszukiwań oraz zmierza do dostosowania się do potrzeb i zainteresowań Użytkowników. Dzięki cookies Administrator może przedstawić Użytkownikom reklamę do nich dopasowaną oraz przedstawić ofertę lub oferty, które będą najpełniej odpowiadały potrzebom Użytkowników oraz tworzyć specjalne oferty lub akcje rabatowe niedostępne dla innych osób.

4. W przypadku, jeśli Użytkownik zrezygnuje z plików cookies nie oznacza to, że Użytkownik nie będzie już otrzymywał żadnych reklam przy korzystaniu z Serwisu lub innych stron, lecz reklamy nie będą związane z uprzednią aktywnością Użytkownika.

5. Wykorzystanie plików cookies umożliwia Administratorowi dodatkowo prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.

6. Dodatkowo istotne jest, że informacje zebrane i zawarte w plikach cookies mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin Serwisu przez Użytkownika.

7. Użytkownik może zarządzać zgodami na wykorzystywanie plików cookies za pośrednictwem ustawień prywatności na naszej stronie lub swojej przeglądarki internetowej.

8. Ponadto korzystanie z funkcji dostępnych w portalach społecznościowych może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookies. Poprzez kliknięcie we wtyczkę widoczną na stronie www Serwisu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego stanie się współadministratorem danych osobowych (więcej na ten temat w punktach poniżej). Od chwili skutecznego kliknięcia we wtyczkę, Administrator nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez dany portal społecznościowy. Dane zostaną przesłane niezależnie od posiadania przez Użytkownika konta w danym portalu społecznościowym lub zalogowania, ale jeśli Użytkownik jest zalogowany, to portal połączy dane z Twoim profilem.

VI. WSPÓŁADMINISTRATORZY – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

1. W związku z zainstalowaniem wtyczek na stronie Serwisu www Administratora do portali społecznościowych Facebook i Instagram oraz posiadaniem kont przez Administratora na tych portalach, informujemy, że współadministratorem danych osobowych jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (poprzednio Facebook Ireland Limited).

2. Współadministrowanie związane jest wyłącznie z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych, tj. Instagramu, Facebooka, których właścicielem jest Meta Platforms Ireland Limited (uprzednio: Facebook Inc.).

3. W ramach strony www wykorzystywane są wtyczki społecznościowe kierujące do portali społecznościowych Facebook oraz Instagram, na których Administrator posiada profile o charakterze zawodowym. Szczegółowe informacje na temat fanpage na Facebooku czy profilu na Instagramie oraz wtyczek społecznościowych zostały opisane poniżej.

4. Administrator prowadzi fanpage na Facebooku oraz profil na Instagramie.

a) Dane osobowe Użytkownika podawane na Fanpage lub Instagramie będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania profilem na Facebook lub Instagramie, komunikowania się z Użytkownikiem, w tym udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, wchodzenia w interakcje, informowania o organizowanych wydarzeniach, ciekawych informacjach, usługach i produktach oferowanych przez Administratora, możliwe, że tworzenia społeczności w ramach Fanpage, konta lub na grupie na Facebook,

b) Podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda Użytkownika. Polubienie, obserwowanie czy wchodzenie w inne interakcje w ramach mediów społecznościowych jest zawsze dobrowolne i uzależnione wyłącznie od decyzji Użytkownika. W każdej chwili można zakończyć obserwowanie portali lub nawet zablokować Administratora. Wyłącznie skorzystanie z opcji „zablokowania użytkownika” spowoduje, że nie będą wyświetlane żadne treści tworzone przez Administratora. Zasady panujące na fanpage, koncie lub grupie są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym wynikają z regulaminów tych portali. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

c) Administrator przetwarza tylko ogólnodostępne dane osobowe, przykładowo imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na profilu w mediach społecznościowych i są one oznaczone jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook lub Instagram na warunkach zawartych w jego regulaminach.

5. Wtyczki społecznościowe.

a) Administrator wykorzystuje wtyczki kierujące do portali społecznościowych Facebook i Instagram oraz wtyczki umożliwiające udostępnienie treści w tych serwisach społecznościowych. Dane są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy Użytkownik kliknie w odpowiedni przycisk wtyczki. Wówczas przeglądarka internetowa połączy się z serwerami portalu społecznościowego, a Użytkownik zostanie przekierowany do strony danego serwisu społecznościowego. Przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami portali społecznościowych. Użytkownik widzi mechanizm łączenia z portalami społecznościowymi poprzez umieszczenie przez Administratora logo danego serwisu społecznościowego na stronie www Serwisu,

b) Administrator zachęca do zapoznania się z postanowieniami Polityk Prywatności poszczególnych portali społecznościowych w celu pozyskania szerszej informacji o przetwarzaniu w ich zakresie danych osobowych.

6. Google Analytics.

a) Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics. Mechanizm funkcjonuje w ten sposób, że w kodzie strony www Serwisu został zainstalowany kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC, które związane są ściśle z usługą Google Analytics. Użytkownik ma możliwość zablokowania kodu śledzącego poprzez instalację dodatku do przeglądarki, udostępnianego standardowo przez Google,

b) Przy korzystaniu z narzędzia Google Analytics wykorzystywane są informacje takie jak: informacje o przeglądarce, z której korzysta Użytkownik i systemie operacyjnym, informacje o przeglądanych podstronach w ramach strony www Serwisu, czas spędzony na stronie i podstronach www Serwisu, informacja o przejściach pomiędzy podstronami, źródło, z którego Użytkownik przechodzi do Serwisu. Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. Więcej danych Użytkownik może znaleźć w Polityce Prywatności Google.