Kategorie

Filtrowanie produktów

Cena

Najczęściej kupowane

Regulamin sklepu - sprzedaż bezpośrednia

§1
Postanowienia ogólne i ogólne warunki korzystania ze sklepu1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

3. Regulamin ma zastosowanie również w przypadku zawierania Umów za pośrednictwem innych witryn internetowych (np. allegro.pl, lamoda.pl, dawanda.com, itd), jeżeli Umowy obejmują towary Sprzedawcy.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą korzystać ze Sklepu za zgodą przedstawiciela ustawowego, chyba że w przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym zgoda ta nie jest wymagana.

6. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE.

7. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, tablet, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

8. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

9. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów prawa własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

10. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.§2
Definicje pojęćUżyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

2. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.

3. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego towarów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.

4. PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

5. PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444.

6. transferuj.pl – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4.798.500,00 zł (wpłacony w całości),

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

8. Sklep – strona internetowa wraz z narzędziami informatycznymi (serwis internetowy) zarządzana przez Sprzedawcę i pozwalająca Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępna w domenie internetowej www.skora24.pl

9. Sprzedawca – KAREX Karolina Noworyta z siedzibą w Oświęcimiu, (32-600 Oświęcim, ul. Kasprowicza 2/13), NIP: 5492397789, adres email: sklep@skora24.pl, który, prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.

10. Umowa – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy ruchomych (towarów) na rzecz Nabywcy.

11. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.§3
Rejestracja w sklepie i Zamówienia1. Użytkownicy mają możliwość:

a. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub

b. dokonania rejestracji w Sklepie oraz korzystania ze Sklepu poprzez zalogowanie się na uprzednio utworzonym indywidualnym koncie Użytkownika.

2. Zawarcie Umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,

b. akceptacji Regulaminu.

3. Dokonanie rejestracji w Sklepie polega na:

a. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,

b. akceptacji Regulaminu.

4. Po prawidłowym dokonaniu rejestracji zostaje utworzone indywidualne konto Użytkownika. Użytkownik może korzystać ze Sklepu poprzez uprzednie zalogowanie się z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (login i hasło) uzyskanych podczas rejestracji.

5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

7. Na koncie Użytkownika, o którym mowa w §3 ust. 4, gromadzone są dane Użytkownika konieczne do zawarcia i realizacji Umów (imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz inne dane podane przez użytkownika przy rejestracji i składaniu zamówienia) oraz informacje o działaniach Użytkownika w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

8. Użytkownik, przeglądając strony Sklepu, w szczególności prezentujące towary i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną, kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą.

9. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrane przez siebie towary, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

10. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:

a. adresu dostawy,

b. sposobu dostawy,

c. sposobu dokonania płatności za towar.

Złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika zamówienia stanowi ofertę w postaci elektronicznej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

11. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.§4
Towary na indywidualne zamówienie1. Towar na indywidualne zamówienie oznacza rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Nabywcy (konsumenta) lub służącą zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do towarów na indywidualne zamówienie zaliczają się towary posiadające cechy podane przez Nabywcę np. indywidualne dopasowanie koloru, rozmiaru, ozdób, uszycie odzieży lub dodatków na zamówienie z katalogu wzorów.

2. W przypadku towarów na indywidualne zamówienie, Nabywcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy wynikające z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. W przypadku, gdy towar uległ uszkodzeniu wskutek jego wykonania według wskazówek Nabywcy, Sprzedawca może żądać za wykonaną pracę umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził Nabywcę o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia towaru.§5
Płatności1. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, chyba że płatność następuje przy odbiorze.

2. Dniem zapłaty ceny w przypadku płatności za pomocą karty płatniczej jest dzień, w którym nastąpiła autoryzacja transakcji. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, dniem zapłaty ceny jest dzień, w którym nastąpiło zaksięgowanie należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności określone są na stronie „Formy płatności”.

4. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie na stronie „Czas i koszty dostawy”.

5. Użytkownik dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

7. Jeżeli płatność następuje przy odbiorze, Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za towar i przesyłkę najpóźniej w chwili dostarczenia towaru na adres wskazany przez Nabywcę przez firmę realizującą dostawę.§6
Wysyłka towaru1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie (termin wskazany w ofercie jest terminem przeciętnym, szacunkowym, nie jest on terminem zawitym i ostatecznym), nie później niż 30 dni od zawarcia umowy zgodnie z art. 5431 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Termin podany w ofercie może w szczególnych przypadkach ulegać wydłużeniu do 30 dni roboczych, głównie z przyczyn losowych, niezależnych od sklepu, o czym sklep poinformuje Nabywcę. Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym dotyczy również towarów, o których mowa w § 4 Regulaminu, chyba że dłuższy termin zostanie indywidualnie ustalony z Nabywcą i zostanie przez niego zaakceptowany.

2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firm wysyłkowych (kurierskich i pocztowych). W razie przesłania towaru na adres dostawy wskazany przez Nabywcę, Nabywca obowiązany jest zbadać przesyłkę niezwłocznie po jej otrzymaniu pod kątem ewentualnych wad fizycznych towaru albo ubytków lub uszkodzenia towaru powstałych podczas przewozu oraz w razie stwierdzenia nienależytego stanu towaru sporządzić protokół szkody, który zostanie mu przedstawiony przez doręczyciela.

3. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Nabywcę, z wyłączeniem towarów odbieranych osobiście przez Nabywców. Miejscem spełnienia świadczenia w przypadku towarów odbieranych osobiście jest wybrany przez Nabywcę punkt odbioru osobistego.

4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

5. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Nabywcę, Sprzedawca może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Nabywcę na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia oraz prawie odstąpienia od umowy za zwrotem rzeczy.§7
Reklamacje1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania lub zaniechania Sprzedawcy, korzystania ze Sklepu oraz dotyczące towarów dostępnych w Sklepie. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, jeżeli Nabywca wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

2. Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie na stronie „Dane firmy lub kontakt” lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w § 2 ust. 8 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,

b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,

d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany pisemnie drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

4. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Nabywcę dowodu zakupu towaru u Sprzedawcy (może to być paragon fiskalny lub faktura, karta gwarancyjna, potwierdzenie zapłaty). Ustawowo na Nabywcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zwracany lub reklamowany towar jest zakupiony u Sprzedawcy.

6. W przypadku niezgodności towaru z Umową Nabywca powinien odesłać do Sklepu przesyłką niepobraniową reklamowany towar wraz z opisem niezgodności po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem. Towar reklamowany powinien być odesłany czysty (umyty, wyprany, wyczyszczony, itp.) oraz odpowiednio zapakowany pod rygorem nieprzyjęcia towaru do reklamacji.

7. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego bądź przedstawiciela producenta towaru, wskazany w zdaniu poprzedzającym termin może ulec przedłużeniu, o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Nabywcę.

8. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Nabywcy nowego towaru bądź usunięcia niezgodności towaru z Umową, koszty dostaw ponosi Sklep.

9. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, by publikowane opisy towarów dostępnych w Sklepie były zgodne z rzeczywistością. Sprzedawca nie może jednak zagwarantować, że opisy oraz zdjęcia wolne będą od jakichkolwiek błędów czy drobnych nieścisłości. Dotyczy to głównie koloru i wymiarów sprzedawanych towarów. Niewielkie różnice w wymiarach faktycznych i opisanych na stronie przedmiotu (obuwie wkładka max 0,5 cm, odzież, bielizna i obuwie inne wymiary max 2 cm, galanteria i dodatki max 5 cm) wynikają z faktu, iż mierzona jest zawsze jedna sztuka z całej serii. Różnice w kolorze faktycznym i przedstawionym na zdjęciu mogą wynikać z różnic w partiach skór i materiałów otrzymywanych do produkcji, a także w indywidualnych ustawieniach monitora Użytkownika. W przypadku błędnego lub zniekształconego wyświetlenia informacji o towarach (np. kolorów), Nabywca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy.

10. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby oferowane w Sklepie towary spełniły oczekiwania Nabywców. Sprzedawca informuje, iż większość jego towarów wykonana jest ze skóry naturalnej, która jest towarem pochodzenia zwierzęcego, nie jest więc materiałem jednolitym. Jeżeli na licu skóry dostrzegane są ślady wyblaknięcia, otarcia lub jakiekolwiek inne niedoskonałości, nie powinny być one traktowane przez Nabywcę jako wady, ponieważ takie oznaki są żywym dowodem na autentyczność skóry. Skóra może posiadać ślady po zadrapaniach, skaleczeniach i bliznach i mimo korekt w garbarniach część tych śladów może być widoczna na produkcie. Skóry odzieżowe i obuwnicze są podatne na otarcia lub przetarcia. Skóry typu nubuk, krek, dwoina, skóry baranie, cielęce są wyjątkowo delikatne, a co za tym idzie – szczególnie podatne na wytarcia i rozerwania nawet przy słabym zaczepieniu. Wszystkie wyżej wymienione cechy świadczą o tym, iż skóra jest towarem wyjątkowym i wymaga szczególnego traktowania. Trwałości koloru i odporności skóry na promienie słoneczne oraz deszcz nie są w stanie zagwarantować ani garbarnie ani producenci wyrobów skórzanych. Sprzedawca zwraca uwagę Nabywców na fakt, iż skóry w kolorach antykowanych, krek, skóry baranie, kożuchy licowane będą ulegać naturalnemu procesowi ścierania się i tylko towar prawidłowo dobrany pod względem dopasowania i funkcjonalności spełni oczekiwania Nabywcy, zapewniając wysoką jakość użytkową.§8
Prawo odstąpienia od umowy1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, z zastrzeżeniem § 8 ust. 7 Regulaminu.

2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m.in. na stronie „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.

3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedawca zwraca Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca zgodził się na inny sposób zwrotu. Inny sposób zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wiąże się dla Nabywcy z żadnymi kosztami.

4. Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Nabywca ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Nabywca zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.

7. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach wyraźnie wskazanych w obowiązujących przepisach prawa (np. art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

8. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Oznacza to, że Nabywca jest uprawniony jedynie do dokonania tzw. odbioru jakościowego towaru (np. przymierzenie butów lub odzieży), natomiast gdyby zdecydował się używać towaru, Nabywca jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy różnicy pomiędzy wartością towaru nowego z wartością towaru obliczoną z uwzględnieniem stopnia zużycia. Nabywca proszony jest również, by nie niszczyć fabrycznego opakowania, gdyż możliwe jest sprawdzenie nabytego towaru bez jego uszkadzania.

9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Nabywcy, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


§9
Ochrona prywatności i danych osobowych1. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Użytkownik może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego oraz na świadczenie usługi Newsletter, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w sytuacjach, gdy:

a. Sprzedawca przetwarza albo zamierza przetwarzać dane w celach marketingowych,

b. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.§10
Własność intelektualna1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek Materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie prawa do tych materiałów są własnością Sklepu. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione.

2. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów prawa własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Sprzedawca informuje, iż firmie KAREX przysługuje prawo do koncepcji Sklepu rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.§11
Przerwy techniczne1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany przyczynami niezależnymi od stron (np. brak dostaw Internetu u Użytkownika, siłą wyższą taką jak kataklizmy itp.).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.§12
Postanowienia końcowe1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2016 roku.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 Regulaminu.

3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. W sprawach dotyczących korzystania z usług PayU w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi PayU.

5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

6. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” (link zewnętrzny: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).